Παιδιά & Έφηβοι

Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική

Θέματα συναισθήματος, συμπεριφοράς, προσαρμογής και εξέλιξης

Θεωρούμε ότι όλα τα παραπάνω συμπτώματα δεν είναι πραγματικές παθογένειες αλλά εντάσσονται στο πλαίσια των αναπτυξιακών μεταβάσεων, όχι μόνο του παιδιού αλλά και ολόκληρης της οικογενείας. Έτσι ο τρόπος δουλειάς μας είναι ανάλογος, δεν είναι ο κλασσικός ιατρικός, καθώς και δεν εξαντλείται μόνο στα παιδιά αλλά απευθύνεται και στο ευρύτερο οικογενειακό δυναμικό που ζουν και υπάρχουν. Βλέπουμε παιδιά άνω των 13 χρονών.